Poučení k přihlášce mladšího člena Junáka

Poučení k přihlášce mladšího člena Junáka


/ I / Junák – český skaut, z. s.

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí.


/ II / Členství v Junáku vzniká

zápisem do seznamu členů. K zápisu vede rozhodnutí o přijetí řádně vyplněné přihlášky a poskytnutí potřebných údajů (viz dále). Přijmout přihlášku může vedoucí oddílu, případně další, vedoucím oddílu pověřený dospělý člen Junáka.


/ III / Členství může zaniknout

výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména odhlášení člena (ústní či písemnou formou) vedoucí/mu oddílu, případně dalšímu, vedoucí/m oddílu pověřenému dospělému členu Junáka, rozhodnutí střediska (při nezaplacení členského příspěvku, neposkytnutí údajů, odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů, zrušení oddílu aj.) nebo vyloučení z důvodu vážného porušení povinnosti člena.


/ IV/ Nakládání s osobními údaji


Souhlas po dobu členství


Vyplněním a podpisem této přihlášky dává rodič (zákonný zástupce) mladšího člena spolku Junák – český skaut, z. s., sídlem v Praze, IČO 00409430 (dále jen Junák) a [identifikace střediska – název, IČO] jako společným správcům osobních údajů (dále jen Správci) souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů člena  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a to po dobu členství příslušného člena v Junáku. Správci mohou některé osobní údaje zpracovávat i po dobu delší, pokud povinnost zpracovávat tyto údaje i po skončení členství ukládá Správcům závazný právní předpis. Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:

 1. zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti jednotek Junáka (dále jen Činnost),

 2. evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, Junákem a jeho příslušnou organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka ve smyslu Občanského zákoníku); Junák své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,

 3. kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při zajištění Činnosti,

 4. evidence účastníků akcí pořádaných Junákem či jeho organizační jednotkou,

 5. naplňování poslání mimo jiné tím, že Junák svým členům nabízí náležité vzdělávání, odpovídající jejich pozici v organizaci, informuje je o připravovaných akcích a projektech, výchovných nástrojích, publikacích a vybavení, a propaguje svou činnost,

 6. poskytnutí údajů požadovaných po Junáku orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Správci zpracovávají o každém členovi tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;

 2. kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;

 3. údaje o činnosti v Junáku;

 4. podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti;

 5. údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;

 6. údaje o rodičích či zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon,
  e-mail, profese a podobné údaje;

 7. údaje o náboženském přesvědčení členů v odůvodněných případech.


Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti Junáka, slouží k preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech dále Správci zpracovávají i údaje o náboženském přesvědčení členů, které jsou rovněž citlivými údaji. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.


Souhlas po skončení členství


Pokud rodič nezaškrtl příslušné políčko uvedené níže, dává rodič (zákonný zástupce) člena vyplněním a podpisem této přihlášky Správcům souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů člena v rozsahu bodů a) až d) výše a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům, nejdéle však po dobu 50 let po skončení jeho členství v Junáku. Správci budou zpracovávat tyto osobní údaje za účelem:

 1. obnovení údajů o členství příslušného člena v Junáku, pokud se člen rozhodne do Junáku znovu vstoupit,

 2. informování bývalého člena o akcích organizovaných Junákem nebo jeho organizačními jednotkami,

 3. ochrany oprávněných zájmů Junáka a jeho organizačních jednotek.  


Podmínky zpracování a informace o zpracovávání


Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno Směrnicí pro nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím. Správci mohou v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracovávání osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v Junáku nebo jeho jednotlivých organizačních jednotkách, či se o ně ucházejí.

Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě Správců i jimi pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny všem organizačním jednotkám Junáka, uvedeným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze (dostupný také na www.justice.cz), přičemž budou zpřístupněny pouze těm činovníkům Junáka, kteří je potřebují pro výkon své funkce.

Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom z rodičů či zákonném zástupci. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Správců ve vztahu k  členovi po dobu členství příslušného člena v Junáku. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s bodem d) je možné odvolat pro konkrétní záznam či obecně.

Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout členovi (případně za něj jeho rodiči, či zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

Pokud se rodič či zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; nebo (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu se Zákonem./V/ Prohlášení

Rodič nebo jiný zákonný zástupce:

 • prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do spolku Junák – český skaut, z. s.,

 • souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na oddílových akcích,

 • souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich rodičů či zákonných zástupců po dobu členství,

 • [ ] nesouhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich rodičů či zákonných zástupců po skončení členství,

 • výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena a v odůvodněných případech i údajů o jeho náboženském přesvědčení,

 • se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Junáku.